Modernizacja samochodu STAR 266

Modernizacja samochodu STAR 266

Zakończyła się długo oczekiwana modernizacja naszego samochodu STAR 266.

Było to możliwe dzięki pozyskanej dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dlatego składamy gorące podziękowania w imieniu własnym oraz mieszkańców naszej miejscowości za wsparcie finansowe dzięki któremu możemy jeszcze lepiej realizować swoje zadania statutowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

Dotacja obejmowała zadanie pn. „Modernizacja średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Olszyny”.

Polegała ona na całkowitej przebudowie samochodu z uwzględnieniem wymiany układu napędowego i jego podzespołów oraz wykonania nowej zabudowy.

W ramach tego zadania otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 201 220,80 zł oraz Gminy Rzepiennik Strzyżewski w kwocie 439 609,20 zł.

Całkowity koszt modernizacji wyniósł 640 830,00 zł na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą P.P.H.U STAR-SAN-DUO Dominik Pater ze Starachowic, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego z zachowaniem wymogów i procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz 1129 z późn. zm.).

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.