Historia

Pierwsza z jednostek OSP w Olszynach
Pierwsza z jednostek OSP w Olszynach

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynach została założona i zarejestrowana w 1948 roku. Inicjatywę założenia OSP podjął Pan Stankowski Józef. Sprzęt, jakim dysponowali to motopompa M-400/2, kilka odcinków węży, bosaki i ręczna syrena. Do przewożenia sprzętu były w pogotowiu dwa zaprzęgi konne druha Stanisława Rąpały i Leopolda Bąka.
W 1951 roku przystąpiono do budowy remizy na działce, którą przekazała na ten cel Pani Mężyk Bronisława. Przy budowie pracowali druhowie a potrzebne drewno przekazywali mieszkańcy wsi. Przy wsparciu PZU w Gorlicach w 1955 r wybudowana remiza została przekazana do użytku dla potrzeb OSP. W tym okresie jednostką dowodził druh Bronisław Zborowski i druh Stanisław Wrona. W tym okresie występowało bardzo dużo pożarów, dlatego podjęto inicjatywę stworzenia wart, przeciw-pożarowych, które składały się z mieszkańców wsi. Po jakimś czasie wyznaczono płatnego strażnika, opłacanego przez mieszkańców wsi, który przez kilka lat pełnił takie warty. Był nim Antoni Nalepka.

Nadanie sztandaru
Nadanie sztandaru

W 1965 r pozyskano samochód STAR 20 z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gorlicach. Samochód ten był w naszej jednostce aż do czasu przekazania do kasacji do roku 1971. W 1972 r otrzymaliśmy samochód marki ŻUK, przystosowany do potrzeb straży. W tym samym roku Walne Zebranie OSP podjęło uchwałę w sprawie sprzedaży istniejącej remizy i budowy nowej remizy, która jest obecnie w użytkowaniu. Zarząd OSP pod przewodnictwem Prezesa OSP druha Jana Karasia i naczelnika, druha Mieczysława Solarza po usilnych staraniach otrzymał od Państwowego Funduszu Ziemi, nieruchomość pod budowę nowej remizy. W 1978 roku po wspólnych zmaganiach i pomocy strażaków zakończono budowę i oddano do użytku nową remizę. W 1976 roku z okazji 30-lecia założenia OSP społeczność naszej wsi ufundowała jednostce OSP Olszyny Sztandar. W nowej remizie garażował już samochód beczkowóz STAR 25 z Zawodowej Straży Pożarnej w Dębicy. Samochód ten służył do 1997r.

Obecna remiza i sprzęt OSP w Olszynach
Obecna remiza i sprzęt OSP w Olszynach

W roku 1997 otrzymaliśmy średni samochód gaśniczy GBAM 2,5/16 po karosacji na podwoziu samochodu STAR 266, który jest w użytkowaniu do dnia dzisiejszego. Od 1993 roku jednostka posiada Statut i osobowość prawną i jest zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym. W 1998 roku z okazji 50-lecia istnienia OSP Olszyny, Sztandar jednostki został odznaczony „Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.” W roku 2005 zostało założone selektywne wywoływanie w naszej jednostce. Obecnie jednostka czyni starania o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.