Zmiany w składzie Zarządu OSP Olszyny

W dniu 21.02.2015r, na posiedzeniu Zarządu OSP Olszyny, ówczesny naczelnik jednostki druh Marek Bąk złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Decyzja ta została podyktowana koniecznością wynikającą z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, i faktu iż obejmując funkcję radnego Gminy Rzepiennik Strzyżewski nie można równocześnie być członkiem zarządu w instytucji wykorzystującej do prowadzenia działalności mienie komunalne gminy.

Nowym naczelnikiem został wybrany dotychczasowy zastępca druh Adam Mężyk, a na jego zastępcę powołano druha Stanisława Zająca.

Ustępującemu naczelnikowi dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie a nowym naczelnikom dużo sił w przezwyciężaniu trudności wynikających z narzuconych zadań statutowych OSP.

Zarząd OSP Olszyny